Rugăciune de dimineață

„Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mă ca astăzi, toată ziua, să mă lepăd de mine însumi, că cine ştie din ce nimicuri mare vrajbă am să fac şi astfel, ţinând la mine, să Te pierd pe Tine.

Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca rugăciunea Preasfântului Tău nume să-mi lucreze în minte mai mult decât fulgerul pe cer, că nici umbra gândurilor rele să nu mă întunece, căci iată păcătuiesc în tot ceasul.

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, că umblăm împiedicându-ne prin întuneric. Patimile au pus tină pe ochii minţii, uitarea s-a întărit în noi ca un zid, împietrind în noi inimile noastre şi toate împreună au făcut temniţă în care Te ţinem bolnav, flămând şi fără haină, aşa risipind în deşert zilele noastre, umbriţi şi dosădiţi până la pământ.

Doamne, Cel ce vii între oameni în taină, ai milă de noi şi pune foc temniţei, aprinde dragostea în inimile noastre, arde spinii patimilor noastre şi fă lumină sufletelor noastre. Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, vino şi Te sălăşluieşte întru noi, împreună cu Tatăl şi cu Duhul Tău cel Sfânt. Căci Duhul Sfânt se roagă pentru noi cu suspine negrăite, când graiul şi mintea rămân neputincioase.

Doamne, Cel ce vii în taină, ai mila de noi, căci nu ne dăm seama cât suntem de nedesăvârşiţi şi cât eşti de aproape de sufletele noastre şi cât ne depărtăm noi prin păcatele noastre. Ci luminează lumina Ta peste noi, ca să vedem lumină prin ochii Tăi, să trăim în veci prin viaţa Ta. Lumina şi Bucuria noastră, slavă Ţie! Amin!”

Rugăciune la icoana Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoare”

„Stăpână Preabinecuvântată, pururea Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut mai presus de cuvânt pe Dumnezeu-Cuvântul spre mântuirea noastră şi darul Lui mai presus decât toţi din belşug l-ai primit, ceea ce eşti o mare de daruri dumnezeieşti şi râu de minuni pururea curgător, revărsând bunătatea ta tuturor celor ce cu credinţă aleargă la tine!

Căzând la icoana ta cea de minuni făcătoare, ne rugăm ţie, întru tot înduratei Maici a Stăpânului Celui iubitor de oameni: revarsă asupra noastră, Stăpână, prea bogate milele tale şi cererile noastre cele aduse ţie, celei Grabnic Ascultătoare, grăbeşte a le împlini, întocmindu-le fiecăruia spre folos, spre mângâiere şi mântuire.

Cercetează-ne, preabună, pre noi robii tăi, cu darul tău, şi dă celor neputincioşi tămăduire şi sănătate desăvârşită, linişte celor înviforaţi, celor robiţi slobozire, şi mângâie pe toţi cei ce pătimesc în felurite chipuri.

Izbăveşte, Atotmilostivă Stăpână, toate oraşele, satele și ţara aceasta, de cutremur, de vătămare, de potop, de foc, de sabie şi de alte pedepse vremelnice şi veşnice, şi de toţi vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, întorcând mânia lui Dumnezeu prin mijlocirea ta cea de Maică.

Şi slobozeşte pre robii tăi (spune aici numele celor doriți de tine) şi mă slobozeşte pre mine robul tău (spune numele tău) de toată boala sufletească, de năvălirea patimilor şi de căderea în păcat, ca fără împiedicare întru dreapta credinţă trăind veacul acesta, să ne învrednicim şi în cel viitor de bunătăţile cele veşnice, cu harul şi cu iubirea de oameni a Fiului şi Dumnezeului Tău, Căruia se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, dimpreună cu Cel fără de început al Său Părinte şi cu Prea Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!”.

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

„Preasfânta Stăpâna mea de Dumnezeu Născătoare, cu sfintele și preaputernicele tale rugăciuni izgonește de la mine, smeritul și ticălosul robul Tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aduceri-aminte și năravuri, și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile, preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin!”

Rugăciune către Maica Domnului pentru sporirea minţii

„Preacurată Născătoare de Dumnezeu, casa pe care Înțelepciunea lui Dumnezeu Sieși Și-a zidit-o, dătătoarea darurilor duhovnicești, ceea ce de la cele lumești la cele dinainte de lume mintea noastră o înalți și pe toți la cunoștința înțelepciunii îi ridici! Primește această cântare de rugăciune de la noi, nevrednicii robii Tăi, care cu credință și cu smerenie ne închinăm în fața Preacinstitei Tale icoane! Înduplecă-L pe Fiul Tău și Dumnezeul nostru să le dea mai marilor noștri înțelepciune și putere, judecătorilor dreptate și necăutare la fața omului, păstorilor înțelepciune duhovnicească, râvnă și bună pază a sufletelor noastre, învățătorilor smerită înțelepciune, fiilor ascultare și nouă tuturor Duhul chibzuinței și al evlaviei, duhul smereniei și al blândeții, duhul curăției și al adevărului.

Și acum, Maică Prealaudată, dă-ne buna sporire a minții, pe cei aflați în vreajbă și în dezbinare împacă-i, unește-i și pune între ei o legatură de iubire nedesparțită, pe cei rătăciți din nesocotință întoarce-i spre lumina adevărului lui Hristos, povățuiește-i frica de Dumnezeu, înfrânarea și hărnicia, dă-le cuvântul înțelepciunii și cunoștințe folositoare de suflet celor ce le cer, luminează-ne cu bucuria cea nepieritoare, Cea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai slavită decât Serafimii. Iar noi, văzând faptele minunate și preachibzuita înțelepciune a lui Dumnezeu în lume și în viața noastră, să ne înstrăinăm de deșertăciunea pământească și de prisositoarele griji lumești și să ne ridicăm mințile și inimile noastre spre cer, pentru ca, prin ocrotirea și ajutorul Tău, laudă, mulțumire și închinare pentru toate să-i aducem Întreit Slăvitului Dumnezeu și Ziditorul tuturor, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”

Rugăciunile părintelui Arsenie Boca sunt o alinare pentru toate sufletele chinuite de pe acest pământ, oricât de mult sau de puțin ar crede în Dumnezeu
Rugăciunile părintelui Arsenie Boca sunt o alinare pentru toate sufletele chinuite de pe acest pământ

Rugăciune pentru curățirea de păcate

„Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, ca să fii îndreptățit întru cuvintele Tale și să biruiești când vei judeca Tu. Că iată, întru fărădelegi m-am zamislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată, adevărul ai iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți. Spală-mă-vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucura-se-vor oasele mele cele smerite.

Întoarce fața Ta către păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge-le. Inima curată zidește întru mine, Dumnezeule și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfant nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfa, ți-aș fi dat. Arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței. Amin!”

„Doamne, Tu ești mare, Tu eşti Dumnezeu, Tu eşti Tatăl. Pe Tine te rugăm, prin mijlocirea Sfinţilor Arhangheli Mihail, Gavril şi Rafail să ne eliberezi de tot răul care ne-a robit de neliniste, de tristeţe şi de obsesii. Te rugăm, izbăveşte-ne, Doamne, de ură, de desfrânare şi de invidie! Te rugăm, izbăveşte-ne, Doamne, de gelozie, de mânie şi de frică! Te rugăm, izbăveşte-ne, Doamne, de gândul sinuciderii ori al avortului! Te rugăm, izbăveşte-ne, Doamne, de orice formă de destrăbălare! Te rugăm, izbăveşte-ne, Doamne, de farmece şi de vrăjitorie! Te rugăm, izbăveşte-ne, Doamne, de destrămarea familiei şi de orice rău ascuns! Te rugăm, izbăveşte-ne, Doamne, de toate relele acestei lumi! Tu, Doamne, care ai spus «Pacea Mea o las Vouă, pacea Mea o dau vouă!», dăruieşte-ne prin mijlocirea Sfintei Fecioare Maria elibararea de orice formă a răului și bucuria veşnică, întru împărăţia Ta! Amin!”

Arsenie Boca a fost nu numai trimisul lui Dumnezeu pe pământ, dar și un foarte bun psiholog și cunoscător de oameni și de aceea un pericol permanent pentru dictatura comunistă
……..
Mi-am inceput dimineata impletind rugaciunea cu geometria sacra si bucuria de a ma uni cu Cerul. Mai multe articole au rodit din acest sarut al Cerului cu Pamantul. In jurul orei 3 00 am simtit sa recitesc rugaciunile parintelui Arsenie Boca cea de ma sus …..activandu-se intr-un mod minunat in miezul crucii care suntem. Am luat-o cu bucurie si am asezat-o pe Frecventa Om gandindu-ma ca in Graalul interior, aceasta ambrozie va face minuni. Plutind peste aceste versuri care sunt valsuri de sfere de lumina, am simtit un aer aurit asezandu-se si invaluindu-ma. Il priveam pe Mantuitor, ochii lui vii…..A ta, sunt Tata! Cupa Ta, Mana ta, Omul! Si fara sa-mi dau seama am inceput sa scriu…..
Parinte cum sa tesem in noi aceste vremuri?
Sa va smeriti, fratilor, sa fiti credinta si iubire si sa nu lasati vrajmasul sa va tulbure semanand dezbinarea. Caci asta vrea, doua tabere asmutite una contra alteia, batandu-se pentru asa zisa salvare prin vaccin. Dar asta nu este salvarea voastra ci credinta vie, fapta curata, sufletul frumos. Repetati rugaciunea pana cand simtiti pacea Domnului. Caci suntem cu voi….si va ajutam.
Sunteti? Suntem multi chiar daca nu ne vedeti, ajutatori ai aceastui sfant neam. Sfant? Da …Sfant, Ales, Iubit de Domnul.
Si atat de incercat? Incercarile acestea voi le-ati cheamat fratilor cu lacomia, trandavia, ignoranta voastra. Ridicati-va si veti vedea acea tara frumoasa, pe care noi o vedem de aici , radiind ca un Soare. Si luptati pentru credinta voastra, pentru ceea ce simtiti, pentru cuvantul Domnului. Nu-l acoperiti cu falsitati, minciuni, argumente desarte.
Parinte cum se vad de dincolo acesti virusi si aceste vaccinuri? Sunt toate lucrari diavolesti, nascociri ale unor minti controloare, atacuri biologice, psi, energetice asupra popoarelor si asupra Oamenilor. Nu va lepadati de cuvantul Domnului pus in voi. Stiti toate acestea, v-au fost asezate in contracte. Nu le treceti cu vederea. Cultivati rugaciunea, postul, fapta curata.
Parinte, Bucurestiul cu chip celest cel vazut de multi sfinti, se va dezveli? Si cand?
Cand valurile vor cadea de pe chipul vostru. Caci el este un taram al pacii, iubirii, unimii daltuit de Bunul Dumnezeu in sufletele voastre. Recunoasteti acest chip in voi si asezati-l zi de zi prin gand, emotie, fapta. Pictura aceasta colectiva este o lucrare a sufletelor curate, regasite, unite. Nu poti in dezbinare, in lupta aceasta a taberelor sa pasesti in Noul Bucuresti, Bucurestiul Unimii, Bucuriei, Pacii.
O imagine m-a cutremurat deodata….mai multe flacari urate mancau oamenii, cladirile, totul. Parea ca lumea este cuprinsa de o urgie care avea chip de fiara cu tentacule-flacari. Si era rosie si viermanoasa si sufla foc ucigator peste tot. Toata planeta era amenintata de aceasta fiara care atingea parca fiecare colt cu suflarea ei fierbinte, parjolind mintile si sufletele. Se vor pierde multi, cativa vor ramane. Aceasta este cernerea….spuse Parintele.Apoi am vazut care de lumina si fiinte frumoase cu sfere in maini creeand de jur imprejurul fiarei un brau de luminite. Si lumina crestea devenind un zid care unea Cerul de Pamant. Si cand zidul a devenit puternic am simtit cum fiara dispare, atinsa de razele Christului interior. Apoi s-a deschis o alta imagine…cu cateva locuri, le-am innumarat, 8 care aveau la inceput chip mohorat apoi sub manutele credinciosilor…au capatat chip de lumina. Si pe aici suflase fiara….si ucisese insa pamantul desi se crapase, isi revenise ca dupa un clocot, si intinerit ….zambea. Aici mi s-a dezvelit Bucurestiul si tara noastra imbracate cu mai multe valuri de lumina, cu case din lut alb, acoperisuri albastre, ape lucratoare, oameni radiosi si biserici simple, mici imbracate in conuri de lumina. Parinte sa inteleg ca asta va veni? Dupa lupta aceasta cu fiara? Asta va fi la timpul potrivit. Se apropie acest timp? E foarte aproape….doar Maica se mai roaga pentru toti sa nu se crape pamantul si nici fiara sa nu-i manance pe toti. Caci tare ati intinat Pamantul cu vorba si fapta voastra. 
Parinte cum sa facem o lucrare mare? Sa va adanciti fratilor, sa nu mai strangeti ipocrizii, minciuni, meschinarii. Sa va rugati neintrerupt, sincer si cu lacrimi. 
Parinte, ce va fi cu copii nostri? Multi vor fi protejati insa unii vor pleca ca si voi. Atentie la tehnologie, la tentatii, la patimi. Mintea lor e rasucita de rau, e plecata dupa lucruri mici. Nu va neglijati copiii. Lasati-i pe langa voi, apropriati-i de cele sfinte. Unii copii va protejeaza, sacrificandu-se pentru voi. Sacrificandu-se? Da, isi dau din lumina, daruri, suflet ca sa nu treceti prin mari incercari sau boli grave. Insa nu-i puneti pe ei ca scut de lumina ci credinta, fapta curata, iubirea de Dumnezeu. 
Parinte cum sa scapam de aceasta dualitate a mintii, a inimii a faptelor? Sa va lasati patrunsi de Dumnezeu. El aseaza in voi si cuvantul si adevarul si Calea. 
Parinte care este rostul acestor timpuri? E cernere mare, cuvant divin, noua asezare. 
Parinte cum sa ne rugam? Cu smerenie, lacrimi, iubire.
Ce putem sa facem pentru batranii nostri? Doar sa va rugati pentru ei caci multi vor pleca…aici unde le va fi mai bine. 
Parinte vor mai dura vremurile aceastea de cernere? Fiara va fi cu voi inca un timp insa toate au un talc. Caci sabia credintei va ucide mostrul. Sa rabdati, sa nu va temeti, sa fiti uniti in suflete. 
Parinte ne putem spovedi la sfintii de dincolo de val? Puteti sa o faceti chemandu-ne in post dupa limpezirea mintii si a sufletului cum poate fiecare. Si vom asculta spovada si veti primi si impartasania acea felie de Cer de care sufletul vostru are nevoie. Caci mare nevoie aveti de impartasanie si in Cer si pe Pamant. 
Parinte aceste otravuri energetice aruncate zilnic prin mancare, stiri, oameni afecteaza pe multi semeni de-ai nostri. Cum sa ne protejam? Tineti mintea curata si sufletul frumos. 
Parinte cand ma uit la picturile dezvelite de mana ta minunata…sufletul meu parca zburda in gradinile Domnului, parca m-as fi plimbat pe holurile ceresti, atingand Maretia. Simt ca aceste picturi sunt dezvelitoare, protectoare, inaltatoare. Si contin multe coduri ceresti pe care doar anumiti credinciosi le pot simti,  o hora de mesaje divine ce te invita pe Spirala Inaltarii. 
Aceste picturi-mesaje sunt pentru toate sufletele care au ales sa se intoarca Acasa in aceste vremuri. Le-am lasat acolo ca sa nu va rataciti. Sa stiti ce va asteapta si sa va protejati. Sunt bratele Domnului dezvelite prin culoare, iubirea lui, frumusetea vie.
Parinte, multe familii se rup, se pierd si copiii sufera. Atat de multe tentatii lovesc familia. Cum o putem intari?
Iubindu-va fara conditionari, cu ochii sufletului deschisi pentru a vedea Adevarul. Caci doar cu Dumnezeu de mana se pot trece incercarile. Familia de pe pamant isi mana cu familia divina. Fara Hristos, o familie nu se poate intari, nu poate creste, nu se poate mantui. Toate cu dreapta masura, cu iubire si jertfa.
Chiar ieri o sotie imi spunea ca nu mai vrea sa auda de ortodoxie si nici de jertfa. Ce sa facem cand omul refuza tainele, bucuriile ortodoxiei, intalnirea cu Cerul? Sa-l ascultati si sa-i lasati in suflet cuvantul Domnului. Caci samanta aceea va rodi. E multa tulburare de la vrajmas. Nu va pierdeti in informatii. Cerneti cartile, stirile, ce vine catre voi. Urmariti firul divin. Ascultati cu sufletul curat, nu lasati mintea sa va pacaleasca.
Parinte, care este darul acestor timpuri pentru noi? Credinta, iubirea, jertfa. Intariti-va fratilor ca sa va bucurati de o tara frumoasa, cu oameni luminosi. Nu renuntati la Hristos pentru calatorii in afara tarii, comfort, un serviciu mai bun. Fiti dar si veti primi multe daruri de la aceste timpuri!!!!
Parinte cum este rugaciunea pentru tara? E simpla, vie, curgatoare. Spuneti in cuvintele voastre. Cultivati izvorul divin.
Parinte iti multumesc. Fie ca vorba aceasta odihnitoare si intaritoare sa atinga toate sufletelele!!!!