Nu ne pricepem noi, cei cufundați în valurile multor păcate, a te lăuda pe tine, Sfinte Melchisedec, rege al dreptăţii, rege al păcii, fărătată, fără mamă, fără spiţă de neam,dar voind a neînvrednici și noi, precum Avraam oarecând de binecuvântarea ta, înălțăm lui Dumnezeu din adâncul inimii cântarea: Aliluia !

ICOS 1

Ca într-o oglindă te vedem pe tine, Sfinte Melchisedec,strălucind mai înainte de arătarea Soarelui dreptății cu trupul pe pământ și preînchipuindu-L pe Acesta prin purtarea cununii preoțești și împărătești, pentru care te mărim așa:

Bucură-Te,rege al păcii;

Bucură-Te,preot al Celui Neapropiat;

Bucură-Te,icoană a Fiului Tatălui;

Bucură-Te,cel din cetatea păcii;

Bucură-Te,prefigurare a Marelui Arhiereu;

Bucură-Te,arătător al preoției veșnice;

Bucură-Te,moștenitor al slavei cerești;

Bucură-Te,iubitor al vieții pustnicești;

Bucură-Te,slujitor al Împăratului păcii;

Bucură-Te,bucuria binecuvântării lui Avraam;

Bucură-Te,defăimător al păgânătății;

Bucură-Te,slujitor al tainelor dreptății;

Bucură-Te, Sfinte Melchisedec,preot al lui Dumnezeu Cel Preaînalt !

CONDAC 2

Din părinte închinător al idoli ai răsărit, dar Părintele ceresc, Răsăritul Cel de sus, a luminat cerul inimii Tale cu razele înțelepciunii Sale, ca Lui să-I slujești în cântări de: Aliluia !

ICOS 2

Tatăl tău cel după trup te îndemna a aduce șapte viței pentru a fi jertfiți idoilor celor deșerți, dar în drum spre această ascultare Părintele ceresc ți-a luminat sufletul ca să cunoști adevărul, pentru care îți cântăm așa:

Bucură-Te, că ai contemplat frumusețea soarelui;

Bucură-Te, că ai cunoscut luminoasa lui strălucire;

Bucură-Te, că prin contemplarea soarelui ai cunoscut pe Soarele dreptății;

Bucură-Te, că de privirea stelelor te-ai îndulcit;

Bucură-Te, că întunericul neștiinței ți-a fost risipit;

Bucură-Te, că luna te însoțea pe calea cugetărilor tale;

Bucură-Te, că ai cunoscut pe Ziditorul din frumusețea zidirilor;

Bucură-Te, că lumina Înțelepciunii te-a umbrit;

Bucură-Te, că te-ai uimit de darurile Ziditorului;

Bucură-Te, că ți s-a descoperit deșertăciunea idolilor;

Bucură-Te, că pe Cel Nevăzut ai cunoscut din contemplarea celor văzute;

Bucură-Te, că te-ai aprins de focul râvnei pentru Adevăr;

Bucură-Te, Sfinte Melchisedec, preot al lui Dumnezeu Cel Preaînalt !

CONDAC 3

De darul înțelepciunii de sus minunându-te și de tainele descoperite ție, ai alergat la părintele tău ca să-și vină în fire și să cânte și el Ziditorului a toate: Aliluia !

ICOS 3

Foarte s-a mâniat tatăl tău, văzându-te pe tine, cel de curând luminat, sfătuindu-l a se supune dumnezeieștii socotințe și a lepăda deșertăciunea idolilor, iar noi lăudăm buna ta îndrăzneală așa :

Bucură-Te,că ai defăimat pe idolii cei fără suflet;

Bucură-Te,că nu te-ai supus idoilor celor muți;

Bucură-Te,că ai grăit cu înțelepciune împotriva lor;

Bucură-Te,că Împăratului Dumnezeu ai socotit a se jertfi;

Bucură-Te,că pe El L-ai mărturist făcător a toată zidirea;

Bucură-Te,că ai mărit pe Cel nemuritor și nevăzut;

Bucură-Te,că te-ai plecat cu smerenie înaintea Celui neajuns;

Bucură-Te,căci cu gândul te-ai închinat Celui necuprins cu mintea;

Bucură-Te,că ai răbdat mânia tatălui tău;

Bucură-Te,că adevărul ai mărturisit cu tărie;

Bucură-Te,că nu te-ai temut de cel întunecat la minte;

Bucură-Te,că Domnul te-a mângâiat în pătimirea pentru adevăr;

Bucură-Te, Sfinte Melchisedec, preot al lui Dumnezeu Cel Preaînalt !

CONDAC 4

Iarăși te-ai dus să plinești ascultarea părintelui tău, care te amenința cu moartea, dar în sine cugetai la măreția Părintelui luminilor, Căruia toată suflarea Îi cântă : Aliluia !

ICOS 4

Tatăl tău cugeta să te aducă pe tine, defăimătorul deșertăciunii idolești, jertfă neînsuflețiților idoli, dar purtarea de grijă a Domnului te-a păzit, pentru care îți cântăm:

Bucură-Te, că mâna nevăzută a Domnului te-a păzit de moarte;

Bucură-Te,că maica ta foarte s-a tânguit aflând gândul tatălui;

Bucură-Te,că sorții au ales a fi jertfit tatăl tău;

Bucură-Te,că te-ai înduioșat de plângerea maicii tale;

Bucură-Te,că ai plâns amara moarte gătită fratelui tău;

Bucură-Te,că nu ai suferit a vedea pe fiii gătiți morții;

Bucură-Te,că ai defăimat praznicul păgânesc aducător de moarte;

Bucură-Te,că nu ai suferit cruzimea urâtorilor de adevăr;

Bucură-Te,că toată nădejdea ți-ai pus-o în Adevăratul Dumnezeu;

Bucură-Te,că te-ai lepădat de toată rătăcirea celor rău credincioși;

Bucură-Te,că inima ta suspina după Cel mai presus de toate;

Bucură-Te,că Lui ai voit a sluji cu tot sufletul tău;

Bucură-Te, Sfinte Melchisedec, preot al lui Dumnezeu Cel Preaînalt !

CONDAC 5

Nesuferind a vedea diavoleasca sărbătoare pătată de sânge nevinovat, ai ales drumul pribegiei, fiind călăuzit nevăzut de Împăratul îngerilor, Căruia și noi Îi strigăm: Aliluia !

ICOS 5

Mâna Domnului te-a povățuit nevăzut ca într-un pământ al făgăduinței în muntele Taborului, ca să te îndulcești de mila Celui slăvit în cer și pe pământ, Care ne luminează și pe noi a te lăuda așa:

Bucură-Te, că darul lui Dumnezeu te-a povățuit spre cele bune;

Bucură-Te,că ai părăsit deșertăciunea viețuirii printre păgâni;

Bucură-Te,că ai căutat cu tot sufletul slava Domnului;

Bucură-Te,că te-ai lepădat de toate obiceiurile păgânilor;

Bucură-Te,că muntele Taborului te-a primit cu bucurie;

Bucură-Te,că ai sfințit cărările lui cu rugăciunea;

Bucură-Te,că desimea codrului te-a ascuns;

Bucură-Te,că primit înstrăinarea de ai tăi pentru Adevăr;

Bucură-Te,că mila Domnului te-a acoperit pe tine;

Bucură-Te,că ai luat jugul cel bun al ascultării;

Bucură-Te,că ai cules cu bucurie roadele credinței;

Bucură-Te,că Domnului ai înălțat pururea rugăciuni;

Bucură-Te, Sfinte Melchisedec, preot al lui Dumnezeu Cel Preaînalt !

CONDAC 6

Plecând genunchii tăi cu smerenie, ți-ai plecat și genunchii inimii și te-ai rugat Domnului și ai cerut lucrarea dreptății pentru păgâni, cântând: Aliluia !

ICOS 6

Mânat fiind de o dreaptă mânie față de cei care nu voiau a cunoaște căile Domnului, ai cerut pierzarea celor adunați la diavolescul praznic pentru junghierea fratelui tău, iar Domnul te-a ascultat și pentru această minune te lăudăm așa:

Bucură-Te, că nu ai suferit nelegiuita faptă pusă la cale;

Bucură-Te,că ai voit a se pune capăt răutății;

Bucură-Te,că pentru ruga ta Domnul și-a arătat dreptatea;

Bucură-Te,că locul cel jertfit idolilor a fost înghițit de pământ;

Bucură-Te,că te-ai minunat de puterea Domnului;

Bucură-Te,că dreapta ta rugăciune o a plinit;

Bucură-Te,că și mai mult te-ai întărit în frica Domnului;

Bucură-Te,că spaimă te-a cuprins pentru jalnica priveliște;

Bucură-Te,că iarăși spre muntele Taborului te-ai suit;

Bucură-Te,că toată viața ta ai jertfit-o Domnului;

Bucură-Te,că te-ai arătat făclie a rugăciunii în pustie;

Bucură-Te,că tămâia rugăciunii tale se înălța la tronul ceresc;

Bucură-Te, Sfinte Melchisedec, preot al lui Dumnezeu Cel Preaînalt !

CONDAC 7

Șapte ani ai petrecut în desimea codrului din muntele Taborului, înălțând Domnului rugăciuni fierbinți spre bucuria îngerilor care cântau: Aliluia !

ICOS 7

Codrul te hrănea pe tine cu mugurii copacilor și cu miere sălbatică, iar roua de sus îți adăpa setea, cugetând pururea la cele cerești, pentru care te mărim așa:

Bucură-Te,că nu ai gustat roadele neascultării;

Bucură-Te,că te-ai hrănit cu mugurii copacilor;

Bucură-Te,că te-ai îndulcit cu miere sălbatică;

Bucură-Te,că mai mult te-ai bucurat de mierea rugăciunii;

Bucură-Te,că ai ales înstrăinarea pentru Dumnezeu;

Bucură-Te,că cerul ți-a slujit ca acoperiș;

Bucură-Te,că ai înfruntat toate vitregiile naturii;

Bucură-Te,că ai păzit nestinsă făclia credinței;

Bucură-Te,că ți-ai ales drept casă pustia;

Bucură-Te,că Domnul a binecuvântat râvna ta;

Bucură-Te,că ai mers pe calea credinței cu nădejde;

Bucură-Te,că ți-ai ales codrul ca prieten;

Bucură-Te, Sfinte Melchisedec, preot al lui Dumnezeu Cel Preaînalt !

CONDAC 8

După șapte ani de petrecere a ta în muntele Taborului, Domnul a grăit către Avraam, poruncindu-i să te caute în munte pe tine, omule al lui Dumnezeu, a Celui Căruia toată suflarea Îi cântă: Aliluia !

ICOS 8

După a treia chemare a lui Avraam, ai ieșit din desimea codrului, Sfinte Melchisedec, dar foarte s-a înspăimântat dreptul, arătând tu ca un om sălbăticit, dar noi lăudăm jertfa ta pentru Cel Neapropiat, cântându-ți:

Bucură-Te,că Domnul i-a poruncit lui Avraam să te cerceteze;

Bucură-Te,că acesta a venit la tine în munte;

Bucură-Te,că la a treia chemare te-ai descoperit;

Bucură-Te,că foarte s-a înfricoșat Avraam de a ta înfățișare;

Bucură-Te,căci cu blândețe l-ai liniștit pe el;

Bucură-Te,că ai pribegit în munte pentru Cel slăvit;

Bucură-Te,că purtarea de grijă a Domnului te-a mângâiat;

Bucură-Te,că ești rugător pentru cei iubitori de liniștire;

Bucură-Te,ajutător grabnic al celor străini;

Bucură-Te,podoabă a muntelui Tabor;

Bucură-Te,cunoscător al tainelor rugăciunii;

Bucură-Te,cel luminat de darul Duhului Sfânt;

Bucură-Te, Sfinte Melchisedec, preot al lui Dumnezeu Cel Preaînalt !

CONDAC 9

Avraam s-a grăbit să plinească porunca Domnului, purtând grijă de tine ca de o credincioasă slugă a Celui Preaînalt, Căruia Îi cântai în taină: Aliluia !

ICOS 9

După porunca Domnului, Avraam a ras capul tău, ți-a tăiat unghiile, te-a îmbrăcat și te-a încălțat, supunându-te tu cu totul voii dumnezeiești, pentru care te lăudăm așa:

Bucură-Te, că părul ți-a fost tăiat de Avraam;

Bucură-Te,că tu mai înainte tăiasei toate grijile lumești;

Bucură-Te,că și unghiile ți-au fost tăiate;

Bucură-Te,că tu ai tăiat toate cursele celui rău;

Bucură-Te,slujitor și stăpân al pustiei muntelui Tabor;

Bucură-Te,că ai primit hainele în numele lui Hristos;

Bucură-Te,că ai primit cu bucurie a fi încălțat ;

Bucură-Te,că picioarele tale au mers în căile dreptății;

Bucură-Te,că ai fost gătit ca să te arăți oamenilor;

Bucură-Te,că ai ales sărăcia cea de bună voie;

Bucură-Te,că te-ai îmbogățit în mila Domnului;

Bucură-Te,că te-ai arătat vas ales al înțelepciunii;

Bucură-Te, Sfinte Melchisedec, preot al lui Dumnezeu Cel Preaînalt !

CONDAC 10

După trei zile ai coborât din munte, ca să-l binecuvintezi pe Avraam după voia Domnului, Căruia noi Îi cântăm cu bucurie: Aliluia !

ICOS 10

Unsu-l-ai pe Avraam cu untdelemn din corn și l-ai binecuvântat ca să fie tată al multor neamuri, iar după puține zile glas din cer a învățat pe Avraam că tu ești preot în veac, fără tată, fără mamă și fără spiță de neam, pentru care te lăudăm așa:

Bucură-Te,izvor de binecuvântări cerești;

Bucură-Te,că Domnul te-a arătat preot în veac;

Bucură-Te,că s-a veselit Avraam de binecuvântarea ta;

Bucură-Te,că ai prețuit mai mult asprimea pustiei;

Bucură-Te,că te-ai despărțit de mângâierea părinților;

Bucură-Te,că ai preînchipuit pe Fiul lui Dumnezeu;

Bucură-Te,că ești preoților mijlocitor către Arhiereul Cel Mare;

Bucură-Te,că ai defăimat a rudelor împărtășire;

Bucură-Te,că te-ai lepădat de a prietenilor însoțire;

Bucură-Te,că ai cinstit pe Dumnezeu mai presus de oameni;

Bucură-Te,că ai primit de la Domnul dar ca un preot;

Bucură-Te,că ești nouă scară către Împăratul cerurilor;

Bucură-Te, Sfinte Melchisedec, preot al lui Dumnezeu Cel Preaînalt !

CONDAC 11

Când Avraam s-a întors de la tăierea lui Hodorlaomer, pâine și vin ai adus lui și slugilor sale, mai înainte închipuind cina cea de taină rânduită de Domnul Hristos spre bucuria celor ce-I cântă: Aliluia !

ICOS 11

Voind Sfântul Chiril al Alexandriei a îndrepta pe avva Daniil care credea că ești fiu al lui Dumnezeu, i-a cerut lui să se roage pentru descoperirea adevărului, pentru care noi cântăm cu bucurie așa:

Bucură-Te, că Domnul a statornicit adevărul despre tine;

Bucură-Te,că avva Daniiel a văzut toți patriarhii până la tine;

Bucură-Te,că îngerul te-a arătat avvei lămurit pe tine ;

Bucură-Te,că a cunoscut bătrânul că nu ești fiul lui Dumnezeu;

Bucură-Te,că el s-a încredințat că ești om;

Bucură-Te,că noi te mărturisim preot al Stăpânului;

Bucură-Te,că ai primit zeciuială de la Avraam;

Bucură-Te,că ești pururea rugător pentru lume;

Bucură-Te,că ești ajutător preoților cucernici;

Bucură-Te,că ai strălucit cu daruri înalte de la Domnul;

Bucură-Te,că ai deschis multora calea pustiei;

Bucură-Te,că ai slujit Domnului cu fierbinte dragoste;

Bucură-Te, Sfinte Melchisedec, preot al lui Dumnezeu Cel Preaînalt !

CONDAC 12

Străin împărat și preot al Dumnezeului Cel Preaînalt, tu ești, Sfinte Melchisedec, cel ce te-ai arătat nouă icoană a urmării desăvârșite a lui Hristos, Căruia glasurile îngerești Îi cântă neîncetat: Aliluia !

ICOS 12

Ca unul care ai împărățit peste patimi și te-ai arătat vrednic preot al Arhiereului Celui Mare, binecuvintează-ne și pe noi cu darul pocăinței și ne mijlocește iertare la judecata Stăpânului, ca să-ți cântăm unele ca acestea:

Bucură-Te,că ai fost sfințit ca preot al Celui Preaînalt;

Bucură-Te,vistierie a darurilor Stăpânului;

Bucură-Te,că ai cunoscut pe Adevăratul Dumnezeu din voia ta;

Bucură-Te,că El te-a arătat vistierie a darurilor cerești;

Bucură-Te,că ne ești și nouă mijlocitor grabnic către Hristos;

Bucură-Te,că ne ești nădejde tare la judecata Fiului;

Bucură-Te,că ai primit cu îmbelșugare darurile Duhului;

Bucură-Te,că ai fost preînchipuire vie a Marelui Arhiereu;

Bucură-Te,că aprinzi în suflete focul râvnei pentru cele cerești;

Bucură-Te,că ai defăimat toate pentru dragostea lui Dumnezeu;

Bucură-Te,că ești nouă apărător la judecata Fiului;

Bucură-Te, Sfinte Melchisedec, preot al lui Dumnezeu Cel Preaînalt !

CONDAC 13

O, Sfinte și drepte Melchisedec, cel ce ești preot în veac după cuvântul Domnului, roagă-L pe Arhiereul Cel Mare să ne binecuvinteze și pe noi, ca să aducem rod însutit de pocăință spre bucuria cetelor îngerești, care cântă neîncetat: Aliluia !